พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยสำหรับงานชลประทานระดับไร่นา