การคัดเลือกหญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร polycthyleve glycol (PEG)

Publish Year National Conference 3
2010 exมัทนภรณ์ ใหม่คามิ, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เหมาะสมในการตรวจวัดการรั่วของสารอิเล็กโตรไลท์จากภายในเซลล์ของ หญ้ารูซี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C.M. Evrard) Crins) ในสภาพเครียดจากการขาดน้ำ", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 exมัทนภรณ์ ใหม่คามิ, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำสัมพัทธ์ และการรั่วของสารอิเล็กโทรไลต์จากภายในเซลล์กับการทนแล้งของหญ้ารูซี่ (Urochloa ruziziensis (R.Gem & C.M. Evrard) Crins)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5, 19 - 20 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวราพงษ์ เสนะวีระกุล, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณ malondialdehyde และ total soluble sugar ของหญ้ารูซี่ที่ทนแล้ง ได้ต่างกัน เมื่อชักนำด้วย polyethylene glycol", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย