ระบบ RFID สำหรับการบันทึกเวลา

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติสำหรับระบบบันทึกเวลา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 60-69