ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค

Publish Year International Conference 1
2008 exประกิต โรจน์ปัญญากิจ, inดร.ศิริพร วิหคโต, inดร.อภิตา บุญศิริ, exโศรดา กนกพานนท์, "Edible coating films from chitosan and gelatin for maintaining quality of minimally processed pomelo cv. Khao-Namphueng", International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22 - 25 กันยายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อภิตา บุญศิริ, exโศรดา กนกพานนท์, inดร.ศิริพร วิหคโต, exนายประกิต โรจน์ปัญญากิจ, "ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากเจลาตินและไคโตซานสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย