การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ที่ตกผลึกภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee, S, exSupaphol, P, "Stochastic Simulation for Morphological Development During the Isothermal Crystallization of Semicrystalline Polymers: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 111, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2009, หน้า 2260-2268
2008 exKetdee, S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simulation of crystallization kinetics and morphological development during isothermal crystallization of polymers: Effect of number of nuclei and growth rate", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1315-1327
Publish Year International Conference 3
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee S, exSupaphol P, "A STOCHASTIC SIMULATION OF CRYSTALLIZATION KINETICS AND MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT DURING ISOTHERMAL CRYSTALLIZATION OF SYNDIOTACTIC POLYPROPYLENE (S-PP)", Advances in Polyolefins, 23 - 26 กันยายน 2007, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exSirichanasap W, exSupaphol P, "Simulation of Morphological Development during Isothermal Crystallization of Polymers: Effect of Nucleating Agents and Growth Rate", Regional Symposium on Chemical Engineering , 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exKetdee S, exSirichanasap W, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exSupaphol P, "Time Evolution of Polymer Morphology: A Monte Carlo Study on Effect of Number of Nuclei", International Conference on Modellig in Chemical and Biological Engineering Sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2007 exSuksot T, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee S, "Comparison of Experimental and Simulated Crystallization Kinetics and Morphological Developments: A Case Study on the Effect of Nucleating Agent Amount on the Crystallization of Poly(Lactic Acid)", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSuphapol P, exKrutphun P, exHongteivet V, exChareonsup S, "A Study on Crystallization Kinetics and Morphological Development of Poly (trimethylene terephthalate)", The 16th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย