หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ.)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2551-2552)

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี