โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

  • กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี