โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKijjoa, A, exKainoh, Y, "Toxicity and Repellency Activities of the Crude Methanol Extract of Duabanga grandiflora (Lythraceae) Against Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 227-232
2012 exButtachon, S., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exSilva, A., exGales, L., exBruy?re, C., exKiss, R., exKijjoa, A., "Sartorymensin, a new indole alkaloid, and new analogues of tryptoquivaline and fiscalins produced by Neosartorya siamensis (KUFC 6349)", Tetrahedron, ปีที่ 68, ฉบับที่ 15, เมษายน 2012, หน้า 3253-3262
2009 exAuamcharoen W, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKijjoa, A, exSilva, A.M.S., exHerz, W, "Chemical constituents of Duabanga grandiflora (Lythraceae)", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 535-537
2009 exAuamcharoen, W., exKijjoa, A., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPinto, Madalena M., exSilva, Artur M.S., exWaree Naengchomnong, exWerner Herz, "A new tetralone from Diospyros cauliflora", Biochem. Syst. Ecol. , ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2009, หน้า 690-692