งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

Publish Year International Journal 23
2014 exJo ao Paulo Z. Narita, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exManita Kongchuensin, exGilberto J. de Moraesa, "Prospection for predatory mites to control coconut pest mites inThailand, with taxonomic descriptions of collected Mesostigmata (Acari)", Journal of Natural History, ปีที่ 48, ฉบับที่ on line, มกราคม 2014, หน้า 699-719
2012 exBussaman, P, exSa-uth, C, exRattanasena, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal activities of whole cell suspension, cell-free supernatant, and crude cell extract of Xenorhabdus stokiae against mushroom mite (Luciaphorus sp.)", JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 261-266
2012 exBussaman, P., exSa-Uth, C., exRattanasena, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of crude plant extracts on mushroom mite, Luciaphorus sp. (Acari: Pygmephoridae)", Psyche (New York), ปีที่ 29, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012
2012 exOliveira, DC, exCharanasri, V, exKongchuensin, M, exKonvipasruang, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exde Moraes, GJ, "Phytoseiidae of Thailand (Acari: Mesostigmata), with a key for their identification", ZOOTAXA, ฉบับที่ 3453, กันยายน 2012, หน้า 1-24
2012 exBussaman, P., exNamsena, P., exRattanasena, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of crude leaf extracts on Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.", Psyche (New York) , ปีที่ 2012, ฉบับที่ spec. issu, พฤษภาคม 2012
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Broad Mite Effects on Chili Shoot Damage and Yields", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 637-649
2011 exพัชรีวรรณ มณีสาคร, exR. An, exH. Daneshvar, exK. Taylor, exX. Bai, exB. J. Adams, exP.S. Grewal, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Phylogenetic and cophylogenetic relationships of Entomopathogenic nematodes (Heterorhabditis: Rhabditida) and their symbiotic bacteria (Photorhabdus: Enterobacteriaceae)", Molecular Phylogenetics and Evolution, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 271-280
2011 exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, exPual G. Fields, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Fumigant toxicity of essential oils from three Thai plants (Zingiberaceae) and their major compounds against Sitophilus zeamais, Tribolium castaneum and two parasitoids.", Journal of Stored Product Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 222-230
2011 exBussaman, P., exSermswan, R.W., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of mushroom mite (Luciaphorus sp.) infesting cultivated mushrooms in the Northeast of Thailand", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2011, หน้า 5438-5445
2010 exพัชรีวรรณ มณีสาคร, exR. An, exP.S. Grewal, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Virulence of four new strains of entomopathogenic nematodes from Thailand against the Japanese Beetle Popillia japonica grubs (Coleoptera: Scarabaeidae).", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 61-66
2010 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal activities of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall. against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Pakistan J. Zool, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010
2010 exPumnuan, J, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exInsung, A, "Acaricidal Activities of Plant Essential Oils from Three Plants on the Mushroom Mite, Luciaphorus perniciosus Rack (Acari: Pygmephoridae)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 247-252
2010 exKo, K, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal Activities of Essential Oils from Fruits of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall. Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2010, หน้า 551-557
2009 exSobanbou, S., exBussaman, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) as biocontrol against for controlling mushroom mites (Luciaphorus perniciosus Rack)", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ specl.iss., สิงหาคม 2009
2009 exBussaman, P., exNamsena, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) mutant on mushroom mite (Luciaphorus sp.)", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ specl.iss., สิงหาคม 2009
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 56-63
2009 exPrapassorn BUSSAMAN, exSiriphan SOBANBOA, exParwinder S. GREWAL, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pathogenicity of additional strains of Photorhabdus and Xenorhabdus (Enterobacteriacae) to the mushroom mite Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae)", Applied Entomology and Zoology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 293-299
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Melaleuca cajuputi Powell against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum Herbst", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 27-33
2009 exVaripat Areekul, exPasuda jiapiyasakul, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "In vitro Antimicrobial Screening of Selected Traditional Thai Plants", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2009, หน้า 81-89
2008 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Comparative Biology and life table of Stethorus pauperculus (Weise) and S. siphonulus Kapur (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 117-126
2008 exจรงศักดิ์ พุมนวล, exอำมร อินทร์สังข์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal Effect of Herb Extracts on the Mushroom Mites, Luciaphorus perniciosus Rack and Formicomotes heteromorphus Magowski. ", Systematic and Applied Acarology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 33-38
2008 exอำมร อินทร์สังข์, exจรงศักดิ์ พุมนวล, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal activity of wild plant extracts against Luciaphorus perniciosus Rack (Acari : Pygmephoridae)and Formicomotes heteromorphus Magowski (Acari : Dolichocybidae)", Systematic and Applied Acarology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2008, หน้า 188-194
2008 exNoosidum, A, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Excito-repellency properties of essential oils from Melaleuca leucadendron L., Litsea cubeba (Lour.) Persoon, and Litsea salicifolia (Nees) on Aedes aegypti (L.) mosquitoes", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 305-312
Publish Year National Journal 4
2009 exศิริพรรณ โสบานบัว, exประภัสสร บุษหมั่น, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. ต่อการควบคุมไรไข่ปลา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 1-7
2008 exภัทรา อุปดิษฐ์, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารเมทาโบไลท์จากเชื้อราก่อโรคในแมลงในการควบคุมไรแมงมุมสองจุด, Tetranychus urticae Koch(Acari:Tetranychidae) ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 7-18
2007 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของด้วงเต่าห้ำไร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 170-179
2007 exนายอธิราช หนูสีดำ, exดร.อัญชลี สงวนพงษ์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "พิษของสารสกัดหยาบจากใบส้มจี้ต่อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 331-339
Publish Year International Conference 7
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of the extracts of wild plants’ leave on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae)", “International conference on biopesticides VI (ICOB6) , 12 - 17 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exSrimongkolchai, W, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae).", The ISSAAS International Congress 2009., 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exLeelawan, T, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on predacious mite Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando (Acari: Phytoseiidae).", The ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of preys and pollens on the population of Amblyseius cinctus Corpuz & Rimando", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACAROLOGY, 23 สิงหาคม - 27 กันยายน 2010, Recife-PE สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2009 exSobanbou, S, exBussaman, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) as biocontrol against for controlling mushroom mites (Luciaphorus perniciosus Rack). ", International Conference on Go…Organic 2009. , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNamsena, P, exBussaman,P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) mutant on mushroom mite (Luciaphorus sp.) ", International Conference on Go…Organic 2009., 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exN. Nusartlert, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exGerald T. Baker, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pesticide-induced mortality and prey-dependent life history of the predatory mite Neoseiulus longispinosus (Acari: Phytoseiidae)", Proceedings XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands, 21 - 26 สิงหาคม 2006
Publish Year National Conference 10
2010 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรไรขาว Polyphagotarsonemus latus Bank กับอาการใบหงิกของพริก", การประชุมวิชาการเกษตร ประจำปี 2553 ครั้งที่ 11, 25 - 26 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่า Stethorus pauperculus(Weise)และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 20 - 22 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพัชรีวรรณ มณีสาคร, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่สำรวจพบในประเทศไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exAuamcharoen, W , exKijjoa, A, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Isolation, structure elucidation and biological activities of some secondary metabolites from Duabanga grandiflora (Lythraceae).", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exBussaman, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of different formulations of the Xenorhabdus nematophila against mushroom mite (Luciaphorus sp.) ", Annual Meeting of Thailand research fund, 16 - 18 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exBussaman, P, exSobanbou, S, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of the Xenorhabdus nematophila as biocontrol agent for controlling mushroom mite (Luciaphorus sp.). ", 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology “TSB 2008: Biotechnology for Global Care” , 14 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exBussaman, P, exSobanbou, S, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pathogenic effects of the entomopathogenic bacteria Photorhabdus and Xenorhabdus against mushroom mite ", (Poster Presentation) มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3 , 6 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exBussaman, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "The Efficacy of the entomopathogenic bacteria Xenorhabdus and Photorhabdus for controlling mushroom mite (Luciaphorus sp.): A Novel Approach.", Annual Meeting of Thailand research fund, 11 - 13 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "เทคนิค ปัญหา และ อุปสรรคของวิธีการทดสอบสารสกัดจากพืชป่าต่อไรขาว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 3
2010 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างไร...ให้ชีวิตปลอดภัย", ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, 2010
2010 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "", ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, 2010
2000 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ไรการเกษตร", ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, 2000