การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อการส่งออก