การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสารฟอกสีใช้แล้วของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มกลับไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของอิฐดินปูนซิเมนต์และเชื้อเพลิงแท่ง