การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2549-2553)

  • inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

  • inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี