การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2

Publish Year International Journal 21
2015 exSenanan, W., exPechsiri, J., exSonkaew, S., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSean-In, N., exYashiro, R., "Genetic relatedness and differentiation of hatchery populations of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790) broodstock in Thailand inferred from microsatellite genetic markers", Aquaculture Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 2897-2912
2014 exWong, L.L., exPeatman, E., exKelly, L., exKucuktas, H., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exLiu, Z., "Catfish species identification using lab-on-chip PCR-RFLP", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 2-13
2012 exSukmanomon, S., exKamonrat, W., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, exNguyen, T.T.T., exBartley, D.M., exMay, B., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic changes, intra- and inter-specific introgression in farmed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 324-325, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 44-54
2012 exPhumyu, N, exBoonanuntanasarn, S, exJangprai, A, exYoshizaki, G, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Pubertal effects of 17 alpha-methyltestosterone on GH-IGF-related genes of the hypothalamic-pituitary-liver-gonadal axis and other biological parameters in male, female and sex-reversed Nile tilapia", GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 177, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 278-292
2012 exSrijanya Sukmanomon, exWansuk Senanan, exAnne R. Kapuscinski, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Feral Populations of Nile Tilapia (Oreochromisniloticus) in Thailand and Evidence of Genetic Introgression", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 200-216
2011 exWong, LL, exPeatman, E, exLu, JG, exKucuktas, H, exHe, SP, exZhou, CJ, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exLiu, ZJ, "DNA Barcoding of Catfish: Species Authentication and Phylogenetic Assessment", PLOS ONE, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011
2011 exNissara Kitcharoen, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Heritability for growth traits in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Mann 1879) based on best linear unbiased prediction methodology", Aquaculture Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 15-29
2011 exอัญญลักษณ์ วชิรไชยการ, exวรางคณา พระคุณ, exThuy Nguyen, exวรวิทย์ พรหมปากดี, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Loss of genetic variation of Phalacronotus bleekeri (Gunther, 1864) in the hatchery stocks revealed by newly developed microsatellites", Aquaculture, ปีที่ 321, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2011, หน้า 298-302
2010 exPanithanarak, T, exKaruwancharoen, R, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exNguyen, TTT, "Population Genetics of the Spotted Seahorse (Hippocampus kuda) in Thai Waters: Implications for Conservation", ZOOLOGICAL STUDIES, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2010, หน้า 564-576
2010 exWarangkana Prakoon, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThuy T.T. Nguyen, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Spatial and temporal genetic variation of green mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and implication for aquaculture", Marine Biotechnology , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 506-515
2010 exSriphairoj, K., exKlinbu-nga, S., exKamonrat, W., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Species identification of four economically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markers", Aquaculture, ปีที่ 308, ฉบับที่ SUPPL.1, พฤศจิกายน 2010
2010 exKitcharoen, N, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Selection of brooders from early maturing freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) results in faster growth rates of offspring than in those selected from late maturing prawns", AQUACULTURE, ปีที่ 306, ฉบับที่ 1-4, สิงหาคม 2010, หน้า 362-364
2010 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exYashiro, R, exWachirachaikarn, A, exPrakoon, W, exPansaen, N, "Novel microsatellites for multiplex PCRs in the Humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828), and applications for broodstock management", AQUACULTURE, ปีที่ 306, ฉบับที่ 1-4, สิงหาคม 2010, หน้า 57-62
2009 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exRandall E. Brummett, "Use and Exchange of Aquatic Genetic Resources for Food and Aquaculture: Clarias Catfish", Reviews in Aquaculture, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3-4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 214-223
2009 exWachirachaikarn, Anyalak, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Crossing of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822), strains based on strain selection using genetic diversity data", Aquaculture, ปีที่ 290, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2009, หน้า 53-60
2009 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exMoeikum T, "Genetic diversity of domesticated stocks of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878), in Thailand: Relevance to broodstock management regimes", Aquaculture, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1-4, ธันวาคม 2009, หน้า 70-77
2008 exThuy T.T. Nguyen, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSrijanya Sukmanomon, exChen ZiMing, "A study on phylogeny and biogeography of mahseer species (Pisces: Cyprinidae) using sequences of three mitochondrial DNA gene regions", MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 1223-1231
2007 exKanchanaree Pongchawee, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Protoplast Isolation and Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 300-310
2007 exNgamsiri, T., exNakajima, M., exSukmanomon, S., exSukumasavin, N., exKamonrat, W., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exTaniguchi, N., "Genetic diversity of wild Mekong giant catfish Pangasianodon gigas collected from Thailand and Cambodia", Fisheries Science, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 792-799
2007 exChareontawee, Kancee, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exKamonrat, Wongpathom, "Genetic diversity of hatchery stocks of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 271, ฉบับที่ 1-4, ตุลาคม 2007, หน้า 121-129
2006 exPongchawee, K.a., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana Engler", International Journal of Botany , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2006, หน้า 193-200
Publish Year International Conference 1
2009 exเกตุนภัส ศรีไพโรจน์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exศิราวุธ กลิ่นบุหงา, exวงศ์ปฐม กมลรัตน์, "Species Identification of Pangasiidae fish using AFLP-SSCP markers ", The 10th International Symposium on Genetics in Aquaculture, 22 - 26 มิถุนายน 2009, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย