การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2011 exSonephet Somekhit, exรศ. ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Short Haul Transportation Cost Estimation for Agricultural Products: A Case Study of Tapioca Products", The 7th International Conference on Intelligent Manufacturing and Logistics Systems (IML2011) , 27 - 1 มีนาคม 2011, Chung-Li อื่นๆ ไต้หวัน
2008 exChumpol Monthatipkul, exCharoenchai Khompatraporn, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "A STUDY OF SUPPLY CHAIN FOR THAI TAPIOCA STARCH PRODUCTS", The 4th International Congress on Logistics and Supply Chain Management Systems, 26 - 28 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exพิมกมล แก้วใส, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเพิ่มมูลค่าในโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม 2010, อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2009 exเมธินี ช่วยเรือง, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, exเจริญชัย โขมพัตราภรณ์, exชุมพล มณฑาทิพย์กุล, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุนปลูกมันสำปะหลังแบบดั้งเดิมและแบบวิถีชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย