ปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของเมทเทนเป็นไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่อุณหภูมิต่ำ