การศึกษาการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมและเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546