Effect of adding Methionine Hydroxy Analog in drinking water on production performance and gut immunity of male broiler chicken.

Publish Year National Journal 1
2009 exพิชญา แซ่อึ้ง, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ครุฑไทย , inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในไส้ติ่งของไก่กระทง", วาสารเกษตร , ปีที่ 25, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2009, หน้า 273-280
Publish Year National Conference 1
2007 exดนัยศักดิ์ เย็นใจ, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการเติมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย