การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Thermal Properties of Polylactic Acid Stereocomplexes formed from the Enantiomers Having Different Molecular Weights", The First Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium, 2 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย