การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลืนทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, "Efficacy of Powder Bioproduct of Single Beneficial Isolate for Reducing Sheath Blight, Increasing Yield of Rice and Decomposing Rice Straw", ธhe 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exณัฐกานต์ อำนวยจิตติเลิศ, "Efficacy of antagonistic microorganisms from bamboo leaf compost and liquid fermented bioextract for the control of dirty panicle of rice caused by Curvularia lunata", The International Symposium Go…Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture : New Markets, Food Security and a Clean Environment, 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2012 exน.ส.นิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส. นิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Controlling Sheath Blight of Rice Caused Rhizoctonia solani by Using Antagonistic Bacteria", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเชื้อราแบคทีเรียที่ย่อยไคตินต่อการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว การงอกและการเจริญครอบครองรากของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย