การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc, Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว รามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in Feeds, Reused Water, Wastewater and Manure from Swine Farms: A Case Report", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 882-893
Publish Year National Journal 2
2018 exMr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie L. Goutard, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการผลิตเบต้าแลกทาเมสชนิดเอซเตนเดดสเปคตรัมของเชื้อเอสเคอริเชียโคไลที่แยกได้จากสุกรท้องเสียในภาคกลางของประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-17
2013 exBenjapol Lorsanyalak, exPiyaporn Iam-Chalern, exPattarapong Chakthong, exApinya Sujirarat, exAmornrat Unamornchaikul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาระดับตะกั่วในเลือดของนกนางนวลธรรมดา(Larus brunnicephalus) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และตะกอนดินณ สถานที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ", Chiangmai Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 247-261
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "The Assessment of Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. Contamination in Feeds, Wastewater and Water Uses in Swine Farms", The 14th AAAP Animal Sciences Congress, 26 - 28 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, exสุธา ขาวเธียร, "ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.", การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย