การสังเคราะห์วัตถุดิบอิเล็กโทรเซรามิกส์ชนิดแบเรียมไททาเนต