การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร (ระยะที่สอง) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ