โครงการสนับสนุนการปรับปรุงห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์