การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาด ลองกอง และดูกูที่พบในประเทศไทย