การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือระยะที่ 2 (2550) : การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย