การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

  • inนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์