อัลกอริธึมการกำหนดขอบเขตม่านตามนุษย์และการดึงลักษณะเด่นสำหรับการตรวจสอบบุคคลด้วยม่านตา

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exจิรายุ ศรีชลเพ็ชร, exChee-Hung Henry CHU, "Robust Iris Segmentation based on Local Image Gradient Properties", IEICE Trans. Infomation and systems, Vol.E94-D, No.2 February, 2011, ปีที่ E94-D, ฉบับที่ 2 , กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 349-356
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, พฤษภาคม 2005, หน้า 83-86
Publish Year International Conference 5
2009 exSreecholpech, C., inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A robust model-based Iris segmentation", ISPACS 2009 - 2009 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Proceedings, 7 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2008 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Circular and Elliptical Modeling for Pupil Boundary in Closed-up Human Eye Images", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference., 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Biometric Data Security and Privacy", Conference by Croucher Advanced Study Institue, 12 - 13 มกราคม 2007, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Relative Iris Codes", The 7th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 15 - 18 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition Using Adaptive Quotient Thresholding", IAPR International Conference on Biometrics [IAPR ICB 2006], 5 มกราคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การรู้จำลายม่านตาโดยใช้ขนาดและเฟสของผลตอบสนองตัวกรองการ์เบอร์", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย