การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMatsumoto, A, exTakahashi, Y, "Pseudonocardia acaciae sp nov., isolated from roots of Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 59, ฉบับที่ Pt 6, มิถุนายน 2009, หน้า 1487-1491
Publish Year National Conference 1
2011 exนราวรรณ ปั้นงาม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from rice field soil and their activities to inhibit rice fungal pathogens", The proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย