การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโลหะหนัก (zinc และ copper) และปริมาณของเชื้อ E.coli และ Salmonella sp. ในน้ำเสียและดินที่ได้จากฟาร์มสุกร