การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMisha Mehta, exMichael J. Sadownsky, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic and phenotypic analyses of arsenic-reducing bacteria isolated from an old tin mine area in Thailand", World journal of microbiology and biotechnology , ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 2287-2292
Publish Year National Conference 1
2007 exพิมพ์ภัค หีบเงิน, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การแยกเชื้อและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารอาทราซีน ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย