ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง