การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ P2 และ Fuyu