การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ

  • มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Feasibility study on vanillin production from Jatropha curcas stem using steam explosion as a pretreatment.", International Journal of Chemical and Biomolecular Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2009, หน้า 211-214