ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของน้ำตาลและแป้งต่อความหวานของประชากร Recombinant inbred ข้าวโพดหวานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวางตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะคุณภาพ

Publish Year International Journal 1
2015 exP. narachai,, exT. Whangsom,, exT. Gomolpis, exPianpungart, T, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Postharvest biology and storage of Burmese grapes (Baccaurea ramiflora Lour. 'Reinthong')", Acta Horticulturae, ปีที่ 1088, ฉบับที่ -, มิถุนายน - สิงหาคม 2015, หน้า 91-96