การวิจัยและพัฒนาป้ายสื่อโฆษณาระบบนอกอาคารด้วยเทคโนโลยี LED ร่วมกับระบบป้ายแผ่นภาพไตรวิชั่น