การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ รอดบุญส่ง, "อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 51-61
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวนันทนัช ม่วงปาน, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ประเพณีกำฟ้า : การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560, 29 มิถุนายน 2017, อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย