การทำอาหารกินเล่นจากแป้งเมล็ดฝ้าย โดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์และทดสอบการยอมรับ