การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิคของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน

Publish Year National Journal 1
1997 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, "การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิคของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน", วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 31 ปีที่ 11. เมษายน-กรกฎาคม 2540. หน้า 119-133., ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, เมษายน - กรกฎาคม 1997, หน้า 119-133