การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

Publish Year National Conference 1
2011 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซขยะ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย