การจำแนกสายพันธุ์เชื้อโรคและพันธุ์อ้อยโดยวิธีอิเลคโตรโฟลีซีสเพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกต้านทานโรค