การทำสแนคจากแป้งมันเทศโดยเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์และทดสอบการยอมรับ