การใช้ระบบประกันภัยเพื่อเกื้อหนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ