การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์บริการและฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์