การศึกษาความผันแปรของความสามารถในการขึ้นกระจายของพรรณไม้ในวงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) ในป่าดิบเขาในประเทศไทย