ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก)