โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดทำดรรชนีราคาขายส่งของประเทศไทย