จัดทำแถบบันทึกภาพและคู่มือ "การสาธิตกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทขับร้องเพลงไทย ขลุ่ย เพียงออ ซอด้วง ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ลองสองหน้า กลองแขก โทนขรำมะนามโหรี"