การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

  • บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2541

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์