โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐกิจ (ยางพารา, ยูคาลิปตัส)