การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและตัดผลไม้สม่ำเสมอของมะม่วง

Publish Year International Journal 2
2002 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of calcium, boron and sorbitol on pollination and fruit set in mango cv. Namdokmai", Acta Horticulturae, ปีที่ 575, เมษายน 2002, หน้า 829-834
2000 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anther dehiscence, pollen viability and pollen germination of three mango cultivars with different fruit set characters", Acta Horticulturae, เมษายน 2000, หน้า 553-558
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exวรชาติ ดุลยเสถียร, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "INCREASING FRUIT SET IN ‘KHIEW SAWOEY’ MANGO BY POLLINATION WITH OTHERS STAMEN.", 4th International on tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย